Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 172 , Tháng 12/2022, Trang


Tác động của các nhân tố chất lượng logistics và sự sẵn lòng chi trả tới giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng chặng cuối của doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Hùng

DOI:
Tóm tắt
Hiện nay, việc dịch vụ logistics giao hàng chặng cuối ngày càng được quan tâm trong thương mại điện tử đặt ra yêu cầu cần hiểu rõ hơn về giá trị cảm nhận của khách hàng trong lĩnh vực này. Tính độc đáo của nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa các thành tố chất lượng logistics trong giao hàng chặng cuối với giá trị cảm nhận và lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến, đồng thời, sử dụng khái niệm giá trị cảm nhận là tổng lợi ích và sự sẵn lòng chi trả giúp xác thực giá trị cảm nhận tổng thể một cách đầy đủ nhất. Mô hình cấu trúc được sử dụng để kiểm tra tác động của chất lượng dịch vụ logistics chặng cuối từ quan điểm của 522 người mua sắm trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua giá trị cảm nhận, sự hài lòng và lòng trung thành. Kết quả cho thấy chất lượng dịch vụ logistics và sự sẵn lòng chi trả ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận trong giao hàng chặng cuối. Sự hài lòng của khách hàng là nhân tố trung gian trong mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận và lòng trung thành. Qua đó, doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến xác định các thuộc tính dịch vụ logistics cần được cải thiện, duy trì lòng trung thành thông qua việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Từ khóa
Giao hàng chặng cuối, chất lượng dịch vụ logistics, giá trị cảm nhận, bán lẻ trực tuyến.
Download
Ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng tới ý định mua lặp lại qua sàn thương mại điện tử
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải: nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu