Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 172 , Tháng 12/2022, Trang


Tác động của chính sách cổ tức tới biến động giá cổ phiếu - bằng chứng thực nghiệm của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Hoàng Kiều Anh & Nguyễn Thị Hải Yến & Trần Tất Thành

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu của các công ty phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2020. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy để đánh giá ảnh hưởng nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả tiến hành các kiểm định cần thiết và khắc phục các hiện tượng như đa cộng tuyến, phương sai không đồng đều. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ chi trả cổ tức có tác động thuận chiều và cổ tức trên một cổ phiếu có tác động ngược chiều đến biến động giá cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu phù hợp với lập luận của lý thuyết tín hiệu và có thể giúp nhà đầu tư có chiến lược đầu tư phù hợp.

Từ khóa
chính sách cổ tức, công ty niêm yết, biến động giá cổ phiếu
Download
Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu