Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 173 , Tháng 1/2023, Trang


Vai trò của động lực dịch vụ công trong việc nâng cao hành vi công dân tổ chức của công chức trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng
Ngô Đức Chiến

DOI:
Tóm tắt
Thông qua kết quả khảo sát từ 289 cá nhân là các công nhân viên chức trên địa bàn TP. Đà Nẵng, nghiên cứu này đã áp dụng các lý thuyết nền tảng, các kết quả nghiên cứu đi trước trong việc phân tích và đánh giá tác động của Động lực dịch vụ công đến Sự hài lòng công việc và Hành vi công dân tổ chức của công chức. Kết hợp các phép phân tích cơ bản trong nghiên cứu định lượng như thống kê, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố EFA & CFA, mô hình SEM từ các phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Động lực dịch vụ công (thể hiện qua các nhân tố thành phần: Lý do dành cho cộng đồng, Tình cảm cộng đồng, Tiêu chuẩn cộng đồng) tác động tích cực đến Sự hài lòng công việc; (2) Động lực dịch vụ công (thể hiện qua các nhân tố thành phần: Lý do dành cho cộng đồng, Tình cảm cộng đồng, Tiêu chuẩn cộng đồng) tác động tích cực đến Hành vi công dân tổ chức và (3) Sự hài lòng công việc tác động tích cực đến Hành vi công dân tổ chức.

Từ khóa
động lực dịch vụ công, sự hài lòng công việc, hành vi công dân.
Download
Vai trò của dịch vụ bán hàng trong việc nâng cao sự hài lòng, niềm tin và ý định mua lại của khách hàng trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Tác động của chuyển đổi số và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ở Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị dựa trên phân vị
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu