Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 160 , Tháng 12/2021, Trang 1-1


Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Đồng Ngọc Trà My & Phạm Hùng Cường

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm xác định, kiểm định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Quyết định lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chịu tác động bởi 3 nhân tố, bao gồm: (1) Ảnh hưởng của marketing; (2) Mật độ phân phối; (3) Ý thức trách nhiệm. Trong đó, Ý thức trách nhiệm là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới Quyết định lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất đối với Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm thúc đẩy hơn nữa việc lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng.

Từ khóa
Download

Close menu