Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 165 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Tiếp cận đo lường hiệu suất của nhà quản lý: mô hình đề xuất và kiểm định thực nghiệm.
Nguyễn Bích Liên & Nguyễn Phong Nguyên & Nguyễn Hữu Bình

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu đề xuất một mô hình đo lường đầy đủ về những khía cạnh và các thành phần của hiệu suất của nhà quản lý, trên cơ sở tổng kết các khuôn mẫu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, kết hợp với việc kiểm định mô hình bằng dữ liệu thực nghiệm. Kết quả kiểm định với kỹ thuật phân tích PLS-SEM, trên cơ sở dữ liệu khảo sát từ 134 nhà quản lý các cấp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ ra rằng mô hình đo lường hiệu suất của nhà quản lý đảm bảo độ tin cậy và các giá trị của thang đo. Ngoài ra, kết quả phân tích cũng cho thấy mối quan hệ tích cực giữa hiệu suất công việc và sự hữu hiệu của nhà quản lý. Kết quả của nghiên cứu này bổ sung vào cơ sở lý thuyết cho các nghiên cứu về hiệu suất của nhà quản lý cũng như đưa ra các hàm ý quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề nâng cao hiệu suất quản lý.

Từ khóa
Download

Close menu