Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 165 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Phân tích hiệu quả hệ thống tạo giá trị của các ngân hàng niêm yết Việt Nam giai đoạn 2018 -2020 - Ứng dụng của mô hình phân tích mạng lưới Đường bao Dữ liệu
Phùng Mạnh Trung

DOI:
Tóm tắt
Được xem như trái tim của hệ thống tài chính Quốc gia, sự vận động của các ngân hàng trong quá trình tạo giá trị là một chủ đề luôn được giới chuyên môn quan tâm. Nghiên cứu này mô phỏng quá trình tạo giá trị của các ngân hàng dưới dạng một mạng lưới hai giai đoạn - tạo lợi nhuận và tạo tính thị trường. Dưới những giả định khác nhau về vai trò của hai giai đoạn này trong hệ thống, các mô hình Phân tích Đường bao Dữ liệu (DEA) được sử dụng để tính toán và phân tích hiệu quả của 16 ngân hàng niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Kết quả xếp hạng cho thấy những ngân hàng có vốn hóa vừa, linh hoạt và sáng tạo trong việc thay đổi phương thức kinh doanh luôn nằm trong nhóm có điểm số hiệu quả cao nhất. Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra sự tương quan giữa quá trình tạo lợi nhuận và quá trình tạo tính thị trường của hệ thống ngân hàng không thực sự rõ ràng, trong khi đó hiệu quả của tổng thể hệ thống tạo giá trị chủ yếu xuất phát từ hiệu quả khả năng hoạt động chuyên môn của doanh nghiệp - tạo lợi nhuận.

Từ khóa
Download

Close menu