Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 160 , Tháng 12/2021, Trang 1-1


Tác động của đô la hóa đến tăng trưởng kinh tế: bằng chứng tại các quốc gia ASEAN
Hồ Thị Lam

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tác động của đô la hóa đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN. Sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 2002 - 2019, với cách tiếp cận dữ liệu bảng động bằng phương pháp moment tổng quát hệ thống (System GMM), kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, đô la hóa hạn chế tăng trưởng kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng dân số, chi tiêu của Chính phủ và chất lượng thể chế cũng là nhân tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngược lại kinh tế ngầm có tác động tiêu cực đến tăng trưởng ở các quốc gia ASEAN. Từ những phát hiện của nghiên cứu, tôi đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hạn chế tình trạng đô la hóa tại các quốc gia nghiên cứu.

Từ khóa
Download

Close menu