Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 160 , Tháng 12/2021, Trang 1-1


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia vào nền kinh tế chia sẻ của người tiêu dùng Việt Nam thông qua nền tảng Airbnb
Trương Bảo Quỳnh Trâm & Nguyễn Thị Phương Thảo

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia vào nền kinh tế chia sẻ của người tiêu dùng ở Việt Nam thông qua mô hình kinh doanh chia sẻ phòng lưu trú Airbnb. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết được kiểm định bằng kỹ thuật SEM với bộ dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi với 280 đáp viên. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng mạnh nhất là chất lượng hệ thống sau đó đến danh tiếng và sự quen thuộc, từ đó niềm tin tác động mạnh mẽ nhất đến ý định tham gia vào nền kinh tế chia sẻ của người tiêu dùng. Thêm vào đó, niềm tin của người tiêu dùng tăng lên sẽ làm giảm rủi ro mà người tiêu dùng cảm nhận được. Ngoài ra, lợi ích cảm nhận và rủi ro cảm nhận là những nhân tố quan trọng tác động đến ý định tham gia vào nền kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị góp phần nâng cao ý định tham gia vào nền kinh tế chia sẻ của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Từ khóa
Download

Close menu