Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 172 , Tháng 12/2022, Trang


Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hoàng Việt & Dương Nguyễn Thanh Thủy & Nguyễn Phước Hiệp

DOI:
Tóm tắt
Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp là khái niệm vừa phản ánh “trạng thái”, vừa phản ánh “đầu ra” của doanh nghiệp chuyển đổi số. Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu từ 372 SMEs với 42% đáp viên là chủ và/hoặc CEOs của SMEs trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã xây dựng bộ 6 thang đo với 31 chỉ số về mức độ chuyển đổi số và xác định mô hình 7 nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của SMEs trên địa bàn thành phố Hà Nội lần lượt gồm: chiến lược, lãnh đạo và quản trị, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực kinh doanh số, chính sách nhà nước hỗ trợ, rủi ro cảm nhận, đổi mới và sáng tạo chuyển đổi số

Từ khóa
Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo, SMEs
Download
Tác động của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu