Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 169 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
Nguyễn Hoàng Việt

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing tổng lực của chuỗi siêu thị bán lẻ đã chỉ ra năng lực cạnh tranh marketing động là một trong bốn thành phần có ý nghĩa thống kê quan trọng để góp phần duy trì và đảm bảo lợi thế cạnh tranh theo thời gian và sự thay đổi theo môi trường marketing của mỗi SBU chuỗi. Nghiên cứu định lượng với tập mẫu 484 nhà quản trị marketing các cấp của hội sở và các SBUs chuỗi siêu thị bán lẻ cho thấy mô hình 4 thành phần tác động đồng biến có ý nghĩa thống kê với thứ tự quan trọng từ năng lực thích nghi và tuỳ biến, năng lực đổi mới và sáng tạo, năng lực hấp thụ và kích hoạt, năng lực nhận biết và tiên lượng. Nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh marketing động của chuỗi siêu thị bán lẻ Hà Nội.

Từ khóa
Từ khoá: Năng lực cạnh tranh marketing động; Năng lực nhận biết và tiên lượng; Năng lực hấp thụ và kích hoạt; Năng lực thích nghi và tuỳ biến; Năng lực đổi mới và sáng tạo.
Download
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
2023, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở Việt Nam
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu