Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 167 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
Nguyễn Ngọc Mai & Nguyễn Hồng Quân

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định về sự tác động của các hoạt động trách nhiệm xã hội (TNXH) tới quyết định mua hàng trong ngành F&B, thông qua yếu tố trung gian là niềm tin thương hiệu. Nghiên cứu định lượng được thực hiện với mẫu gồm 356 người tiêu dùng tại thị trường Hà Nội. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 26.0 và AMOS 20.0 để kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động TNXH của doanh nghiệp tới người lao động, người tiêu dùng, môi trường và cộng đồng có tác động tích cực tới niềm tin thương hiệu, từ đó ảnh hưởng tới quyết định mua hàng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp F&B tại Việt Nam đối với hoạt động TNXH để gia tăng niềm tin và quyết định mua sắm của khách hàng.

Từ khóa
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu, quyết định mua hàng, F&B.
Download
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
2023, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới sự gắn bó của người lao động với tổ chức - nghiên cứu các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội.
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu