Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 170 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Tác động của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả
Nguyễn Hữu Khôi

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này đóng góp vào sự hiểu biết vai trò của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả. Dựa trên lý thuyết giá trị - thái độ - hành vi, nghiên cứu này thảo luận cơ chế liên kết trực tiếp và gián tiếp trong mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận, thái độ (nhận thức và cảm xúc) và hành vi (ý định mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả). Để kiểm định các giả thuyết đề xuất, nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật mô hình cấu trúc bình phương bé nhất bán phần với phần mềm SmartPLS phiên bản 3 trên một mẫu gồm 285 khách hàng. Kết quả kiểm định cho thấy các giả thuyết, bao gồm tác động trực tiếp và gián tiếp, đều được ủng hộ bởi dữ liệu. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này xem xét thái độ là biến số đa chiều gồm thái độ nhận thức và thái độ cảm xúc và do đó, mang lại sự hiểu biết sâu hơn về mối quan hệ giá trị - thái độ - hành vi trong bối cảnh tiêu dùng. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của giá trị cảm nhận và thái độ tích cực trong chiến lược thương hiệu.

Từ khóa
giá trị cảm nhận, thái độ nhận thức và cảm xúc, ý định mua hàng lặp lại, sự sẵn sàng chi trả, lý thuyết giá trị - thái độ - hành vi.
Download
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
2023, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở Việt Nam
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu