2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 131 , Tháng 12/2019


 
Ảnh hưởng của rào cản kỹ thuật đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: một kết quả nghiên cứu khảo sát (trang 1-1)
Lê Thị Việt Nga & Vũ Thị Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực ăn uống: nghiên cứu trường hợp sinh viên các trường đại học tại khu vực Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thu Hồng & Phạm Tuấn Anh
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng Long  & Lưu Thị Thùy Dương
Bản điện tử: | DOI:


Sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thanh Giang & Quách Dương Tử
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá đội ngũ lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp ngoài quốc doanh: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (trang 1-1)
Hồ Như Hải
Bản điện tử: | DOI:


Đề xuất cảnh báo rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Văn Huân & Đỗ Năng Thắng
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa CTV và hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Đặng Thu Trang  & Ngô Thùy Dung & Ngô Thị Ngọc
Bản điện tử: | DOI:Close menu