2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 122 , Tháng 12/2018


 
Nghiên cứu về ảnh hưởng của học hỏi khai thác đến kết quả làm việc của giảng viên trong môi trường giáo dục đại học ở Việt Nam (trang 1-1)
Trần Hà Minh Quân & Nguyễn Thị Nguyệt Quế
Bản điện tử: | DOI:


Xác định các yếu tố về nguồn lực, năng lực cung ứng, kết quả cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí (trang 1-1)
Lê Trịnh Minh Châu & Nguyễn Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Một số giải pháp phát huy lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng (trang 1-1)
Lê Bách Giang
Bản điện tử: | DOI:


The Effect of the 4th Industrial Revolution Technologieson Supply Chain Innovation in Korean Trading Companies (trang 1-1)
Jae-Eun CHUNG & Jae-Eun CHUNG & Kyung-Hye PARK & Kyung-Hye PARK & Hee-Cheol MOON & Hee-Cheol MOON
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các yếu tố quản trị công ty đến quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của niềm tin và vốn xã hội đến khả năng tiếp cận và lựa chọn tín dụng ở nông thôn Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Đình Đạo & Nguyễn Đỗ Anh Tuấn & Đặng Kim Khôi
Bản điện tử: | DOI:Close menu